Turneringsbestemmelser

Generelle turneringsbestemmelser for sesongen 2020

Deltagelse: Turneringene er åpne for både amatører og profesjonelle
Informasjon om turneringene: Alle klubbturneringer er angitt i GolfBox med tid og sted. Alle klubbturneringer spilles etter følgende bestemmelser:

 • Golfreglene
 • De generelle turneringsbestemmelser (dette dokument) .
 • EGA Handicap System
 • Regler for amatørstatus
 • NIF`s regler om doping § 12
 • NIF`s bestemmelser om barneidrett
 • NIF`s straffebestemmelser § 11
 • Lokale regler

Påmelding / avmelding: All påmelding skjer i GolfBox.

 • Påmeldingsfrist er satt til dagen før turneringen kl. 17.00.
 • Påmelding etter dette klokkeslett vil bli behandelt etter ventelisteprinsippet.
 • Spesielle ønsker om sammensetning i ballen, eller starttidspunkt kanikke garanteres. Påmelding etter fristen er utløpet vil ikke bli godkjent.
 • Turneringene har venteliste prioritert etter først til mølla prinsippet.
 • Ved påmelding av deltagere mindre enn 10 vil turneringen bli avlyst, fra10 deltagere og flere, vil turneringen bli arrangert.

Avmelding/stryking: skal gjøres i GolfBox.

 • Avmelding / stryking skal rettes til turneringsledelsen i Haugaland GK ikke tilpersoner i Proshop på kveld eller nattestid.
 • Å ikke møte til starttid uten å ha meldt avmelding er spilleren diskvalisert og kan avkreves et gebyr, og eller utestengelse i de 3 etterfølgende turneringer.

Startliste: Endelig startliste trekkes av turneringsleder og offentliggjøres i GolfBox senest dagen før turneringen kl. 20.00, denne listen er endelig og kan ikke endres. Startlisten vil også bli satt opp på oppslagstavlen på klubbhuset senest kl. 0900 turneringsdagen.
Spilleform og antall runder er angitt for hver turnering i GolfBox.

Informasjon:
Ved shotgunstart vil det 15 min.førs start bli gitt informasjon om turneringen, ved intervallstart gjelder de lokale regler som er slått opp på infotavle ved proshop.

Det innføres max tid for 18 hull på 5 spilletid. Spillere som oversrider maxtiden vil automatisk bli diskvalifisert

Utslagssteder: Hvis ikke annet er angitt skal:

 • Alle menn spille fra gult teested
 • Alle damer spiller fra rødt teested.
 • I klubbmesterskap skal menn spille fra hvit teested og damer fra rødt .
 • I Stablefordmesterskapet skal menn spille fra gult og damene fra rødt.

Scorekort: 
Scorekort skal føres kontinuerlig og leveres Turneringsleder etter at:

 • Scorekortet skal kontrolleres sammen med markør og underteges av spiller og markør.
 • Scorekortet skal være tydelig skrevet og være utfylt med hele navnet.
 • Er scorekortet ikke tydlig nok, eller fullstendig utfylt, diskvalifiseres spilleren.
 • Scorekortet er ansett for levert når det er overlevert turneringsledelsen (TL) og kan ikkekorigeres etter dette tidspunkt.

Startkontingent: skal være innbetalt før start, beløpet er angitt i Golfbox og er en forutsetning for å kunne starte i turneringen.

Antall deltagere: Ved 9 hulls turneringer er deltagerantallet begrenset til 44, i de øvrige turneringer er det ingen begrensning på antall deltagere.

Avgjørelse av like resultater:
Dersom ikke annet er bestemt i turneringsbestemmelsene for den enkelte turnering, avgjøres like resultater slik:

 • Single matchspillkonkurranse u/hanicap:
  I en konkurranse som ender med likt resultat, skal det spilles en play-off hull for hull inntil en side vinner et hull.
 • Single matchspillkonkurranse m/handicap:
  I en konkurranse som ender med likt resultat, skal det spilles en play-off hull for hull inntil en side vinner et hull. Handicapslagene fordeles som i den fastsatte runden.
 • Individuell slagspillkonkurranse u/handicap:
  Hvis to eller flere deler førsteplassen, skal det spilles play-off hull for hull for å kåre vinner. Dette gjelder bare spill om førsteplassen. De øvrige med like resultater deler plassering. Play-off skal spilles på det/de hull som er angitt av Turneringskomiteen.
 • Individuell slagspillkonkurranse m/handicap:
  Hvis to eller flere deler førsteplassen, skal spilleren med lavest spillehandicap gå foran. Ved fortsatt likt resultat rangeres spillerne etter matematisk metode. De øvrige med like resultater deler plassen.
 • Par- og lagkonkurranse u/handicap:
  I par- og lagkonkurranser uten handicap skal avgjørelse av like resultater være angitt i turneringsbestemmelsene for den enkelte turnering. Hvis intet er angitt skal like resultater dele plassering.
 • Par- og lagkonkurranse m/handicap:
  I par- og lagkonkurranser med handicap skal avgjørelse av like resultater være angitt i turneringsbestemmelsen for den enkelte turnering. Hvis intet er angitt skal par/lag med sammenlagt laveste spillehandicap gå foran. Ved fortsatt likt resultat rangeres par-/lagene etter matematisk metode.

Note: Matematisk metode regnes ut etter hullenes rekkefølge på scorekortet (som angitt i GolfBox).

Premiering: I turneringer hvor det er definerte klasseinndelinger skal spillere som premieres i jente/- dameklassen og gutte/-herreklassen være lik.
Det skal være minst 1/5 av antall spillere i hver klasse på opprinnelig startliste som premieres.
I turneringer uten klasseinndeling skal 1/3 av antall spillere på opprinnelig startliste premieres.

Premieutdeling: Premieutdeling skal skje umiddelbart etter at resultatlisten foreligger

Usportlig opptreden i klubb og forbundsturneringer:
Dette sanksjonsreglementet gjelder for alle spillere, trenere, ledere, caddier og andre som bistår spilleren i forbindelse med klubb og forbundsturneringer, forutsatt at vedkommende er medlem av klubb tilsluttet Haugaland Golfklubb og Norges Golfforbund.

Sanksjoner kan ilegges overfor følgende overtredelser:

 • Den som har meldt seg på en klubb eller forbundsturnering, men uten gyldig grunn uteblir eller unnlater å fullføre denne. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende fullfører runden som markør, eller gis tillatelse av turneringsledelsen til å utebli eller avslutte påbegynt spill.
 • Den som gjør seg skyldig i usportslig opptreden, som for eksempel banning, spytting, kasting eller brekking av køller eller annet utstyr, skader banen, opptrer utilbørlig overfor andre deltakere, funksjonærer eller tilskuere, eller på annen måte utviser en opptreden som er egnet til å skade golfsportens anseelse .
 • Den som i forbindelse med en klubb eller forbundsturnering har utøvd vold, opptrådt truende, eller gjort seg skyld i en skadevoldende handling.
 • Den som har gitt uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer. Dette gjelder også opplysninger gitt ved påmelding til klubb eller forbundsturneringer.
 • Den som i løpet av den tid vedkommende har vært suspendert eller utelukket har deltatt i turneringer, trening eller spill i strid med suspensjonene eller utelukkelsen.

Suspensjon

 • Advarsler kan gis av TD/dommer. Diskvalifikasjon skal avgjøres av Turneringskomiteen.(TK) Ved særlige grove brudd som aktivt skade banen, opptreden som egnet til å skade golfsportens anseelse og lignende, kan TK diskvalifisere spilleren uten advarsel. En gitt advarsel gjelder for hele konkurransen.

Så langt det ikke er i strid med Haugaland Golfklubbs regler for disiplinærsaker, kan Turneringskomiteen forholde seg til usportslig opptreden og håndheve disiplinærforføyninger etter tilsvarende bestemmelser som de som gjelder for forbundsturneringer, med klubbens styre som klageinstans.

Turneringsansvarlig
HAUGALAND GOLFKLUBB